แจ้งเหตุร้องเรียน
ร้านอาหารแพล่องแก่งบ้านแก้ง ริมฝั่งแม่น้ำมูล ปิดให้บริการทั้งหมด..
ร้านอาหารแพล่องแก่งบ้านแก้ง ริมฝั่งแม่น้ำมูล ปิดให้บริการทั้งหมด..

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.โดยการอำนวยการของนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ,นายอดิศักดิ์ นามวงค์ ปลัดอำเภออาวุโส สั่งการให้นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ อบต.คูซอด โดย รองนายก อบต.,ปลัด อบต.,ป้องกันและบรรเทาวาธารณภัย และจนท.สาธารณสุข รพ.สต.คูซอด จัดชุดเฉพาะกิจในการควบคุมโรคติดต่อ

ดำเนินการตรวจตราให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหารแพล่องแก่งบ้านแก้ง ริมฝั่งแม่น้ำมูล ในพื้นที่นับผิดชอบจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย แพต้นน้ำ สามใบเถา แพน้องเปี้ยว แพเจ้บางกุ้งสด แพศรีสะเกษกุ้งเผา ครัวสามชาย แพน้องจ๋า แพน้องกีตาร์ และ แพน้าบุญ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี และปิดให้บริการทั้งหมด และได้ให้ผู้ประกอบการทุกรายลงนามรับแจ้งคำสั่ง

ทั้งนี้การปฎิบัติการดังกล่าวเพื่อเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 24 มี.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศให้ สถานที่ๆสุ่มเสียงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ปิดเป็นการชั่วคราว ซึ่งร้านอาหารต่างๆให้เปิดเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้าน มีผลบังคับใช้ 25 มี.ค.63 เป็นต้นไป