แจ้งเหตุร้องเรียน
สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง ประชาชนจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา หลังกทม.สั่งปิดสถานที่
สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง ประชาชนจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา หลังกทม.สั่งปิดสถานที่

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว217 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2563 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีสาระสำคัญคือ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยใน กทม. อย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)


 

จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา กรมควบคุมโรค ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1.จัดตั้งทีมอาสาโควิด-19ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2.จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

3.ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เดินทางกลับ เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

4.แจ้งผู้เดินทางกลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม

4.3ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง

4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที