แจ้งเหตุร้องเรียน
เปิดโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ภารกิจสู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน
เปิดโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ภารกิจสู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคี ประกาศโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า สู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศ 9 ภารกิจ ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงกลยุทธ์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ / แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) แถลงถึงความร่วมมือโครงการ“อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วม แรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และเอกชน เพื่อร่วมภารกิจนี้

สำหรับ 9 ภารกิจ ประกอบด้วย

1.จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

2.จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

3.การจัดหา/จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชาชน

4.การจัดหาแอลกอฮอล์ / แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ

5.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ

7.การสร้างขวัญกดำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก “แอ๊ด คาราบาว” แต่งบทเพลงและขับร้องเพลง “รวมใจไทยข้ามโควิด-19”  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันให้แก่ประชาชน

8.การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก ไวรัส COVID-19 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส ชลศรานนท์  ในการสร้างสรรค์เวปไซต์ เช็คสถานการณ์ COVID-19ในประเทศและทั่วโลก แบบ Real time เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ ไวรัส COVID-19

9.การเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษาหากเกิดเหตุเร่งด่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ในการดำเนินการทั้ง 9 ภารกิจ ทีมโครงการจะระดมสรรพกำลังสนับสนุนจากเครือข่ายภาคี ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ รวมทั้งการจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่าย อย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และทางโครงการยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะนำ และมีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ด้วย....