แจ้งเหตุร้องเรียน
ฝึกเข้ม! ภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ 33 อธิบดีกรมการปกครอง ย้ำ! สร้างสังคมสงบสุข ให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
ฝึกเข้ม! ภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ 33 อธิบดีกรมการปกครอง ย้ำ! สร้างสังคมสงบสุข ให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองเอกธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 33 ประจำปี 2563 จำนวน 170 คน โดยมีนายกองโทสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าวสำนักอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง รองผู้บัญชาการกำลังสำรอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง และคณะครูฝึก ให้การต้อนรับ 

 

กรมการปกครอง มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ ประสิทธิภาพ และความมีระเบียบวินัยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกิจการกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้ง เพิ่มสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมสงบสุข และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชน

โดยอธิบดีกรมการปกครอง ได้เยี่ยมชมสถานีฝึกการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งดำเนินการฝึกปฏิบัติในเรื่อง การลาดตระเวนด้วยยานยนต์ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การปิดล้อมตรวจค้นอาคาร การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด     

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านตั้งใจฝึกอบรม มีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็ง เสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง เพื่อให้เป็นที่พึ่งและศรัทธาของประชาชนต่อไป

ข่าว ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง