แจ้งเหตุร้องเรียน
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นกสม.สอบโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นกสม.สอบโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พ.ย. ที่ห้องประชุม 604 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชั้น 6 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. รับเรื่องร้องเรียน จากกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดย นายกิตติภพ สุทธิสว่าง นายสมบูรณ์ คำแหง นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ขอให้ตรวจสอบ "โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ภายใต้การดำเนินงานของ ศอ.บต.

 

 

 

เครือข่ายฯ เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายวัส  เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการ จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเรียกร้องให้ กสม.ตรวจสอบการดำเนินงานของ ศอ.บต.ดังนี้ 
 

1.ขอให้ตรวจสอบว่าได้ใช้ระเบียบ กฎหมายอื่นใดประกอบอำนาจในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและกำลังวางแผนดำเนินงานในอนาคต 

2.ตรวจสอบการจัดเวทีที่ผ่านมาแล้ว ว่ามีการดำเนินการใดที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เช่น การแจกเงินหรืออามิสสินจ้างอื่นๆ เพื่อให้มีคนเข้าร่วมเวทีในแต่ละครั้ง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดที่ได้ใช้ไปแล้ว

3.ตรวจสอบข้อมูลโครงการ ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้ที่ดินทั้งหมดของโครงการว่า ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ และเป็นที่ดินในลักษณะใด จะมีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดบ้าง มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐและของเอกชน 

4.ตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโครงการว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครบางคนบางกลุ่มหรือไม่ อย่างไร รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้

 

 

5.ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำแผน ผังเมือง ผังพัฒนาพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการว่า จะมีแผนผังในระดับและประเภทใดบ้าง เป็นการดำเนินการตามกฎหมายใด มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร และจะมีความสอดคล้องกับผังเมืองที่กำลังมีการดำเนินการจัดทำและประกาศบังคับแล้วอย่างไร รวมทั้งจะมีการยกเลิกผังเมืองที่มีการจัดทำแล้วในพื้นที่โครงการหรือไม่ 

และ 6.ขอให้ตรวจสอบและประสานข้อมูลโครงการ แผนและผังประเภทอื่นที่จะมีการดำเนินการในพื้นที่โครงการ รวมถึงการเปิดเผยผลดีผลเสีย หรือผลกระทบในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง

 

 

ด้านนายวัส ประธาน กสม.กล่าวว่า จะให้ กมส.ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ลงไปตรวจสอบ ถ้าพบว่าเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรอื่นก็จะส่งเรื่องต่อไปองค์กรนั้นแล้วตอยติดตามดูว่าองค์กรนั้นทำไปคืบหน้าแค่ไหน บางเรื่องอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิก็ได้ แต่จะเปิดโอกาสให้องค์กรนั้นทำตามอำนาจหน้าที่ ถ้าทำแล้วไม่ถูกต้อง กสม.เราจะเข้าไปแทรกแซง