แจ้งเหตุร้องเรียน
กรมชลประทาน เฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการน้ําลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง
กรมชลประทาน เฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการน้ําลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง

สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ล่าสุด(5 ก.ย. 62) ปริมาณน้ําที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กรมชลประทาน เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ําลดผลกระทบ พื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา หลังจากที่ได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พบว่า วันนี้(5 ก.ย. 62) ปริมาณน้ําทางตอนบนที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีน้ําไหลผ่าน 1,324 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่ง 5.08 เมตร ระดับน้ํายังคงค่อยๆเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้(4 ก.ย. 62) ด้านเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ําไหลเข้า ประมาณ 68 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ําประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ําไหลเข้าประมาณ 84 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งยังคงงดการระบายน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กําลังจะมาถึงให้ได้มากที่สุด

ส่วนเขื่อนเจ้าพระยา ในวันนี้(5 ก.ย. 62) มีปริมาณน้ําไหลผ่านท้ายเขื่อน 781 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ําด้านท้าย เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวานนี้(4 ก.ย. 62) ถึง 15.00 น. วันนี้(5 ก.ย. 62) บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง เพิ่มขึ้นประมาณ 0.40 เมตร(ยังคงต่ํากว่าตลิ่งประมาณ 7 เมตร) ส่วนแม่น้ําน้อย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณบ้านบางหลวงโดด ระดับน้ําเพิ่มขึ้น 0.27 เมตร และบ้านบางบาล ระดับน้ําลดลง 0.11 เมตร ระดับน้ํายังคงต่ํากว่าตลิ่ง ประมาณ 2 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ํา เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง โดยการ ทดระดับน้ําบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการชะลอน้ําไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับ ใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรับน้ําเข้าไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันรับน้ําเข้าไปรวมกันวันละ 514 ลบ.ม. ต่อวินาที

สําหรับสถานการณ์น้ําใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยา มีปริมาณน้ํารวมกันทั้งสิ้น 10,855 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ําใช้การได้ 4,159 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 สามารถรองรับ ปริมาณน้ําได้รวมกันอีกกว่า 14,000 ล้าน ลบ.ม.การเพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ําเหนือยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกรมชลประทาน จะเฝ้าระวัง ติดตาม และบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสภาพฝน พร้อมรักษาเสถียรภาพของ อ่างเก็บน้ํา และลําน้ําอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด นอกจากนี้ ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ ประสานกับทางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และรับข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น


cr.ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน