แจ้งเหตุร้องเรียน
กรมการปกครอง จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562         
กรมการปกครอง จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562         

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562  สำหรับปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 262 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 129 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน โดยมีร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกรมการปกครอง และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

   

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2535​ หรือเมื่อ 127 ปีมาแล้ว​ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง 

พลเอกอนุ​พงษ์​ฯ​ ให้โอวาทว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งพาในการ​ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อความภาคภูมิใจ และความยั่งยืนของสถาบันกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน สืบไป

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง